§ Ogólne warunki umowy

1. Ogólne Zasady Realizacji Umowy

 1. Strony oświadczają, że – ze względu na charakter projektów informatycznych – są świadome, że realizacja Umowy wymaga ich bieżącej współpracy i współdziałania.
 2. Współdziałanie Klienta polega również na przekazaniu odpowiednich dostępów do Serwisu Internetowego i usług z nim powiązanych – wyszczególnionych w rozdziałach dotyczących konkretnych rodzajów Umów – w taki sposób, aby Wykonawca mógł wykonywać swoje prace zdalnie.
 3. Umowę szczegółową zawiera się w formie ustnej lub pisemnej na Formularzu Umowy. Jeśli umowa zawarta jest w formie ustnej potwierdzeniem zawarcia umowy jest Formularz Umowy przesłany Klientowi przez Wykonawcę drogą mailową. Formularz Umowy wraz z ewentualnymi Załącznikami zawiera kluczowe postanowienia Umowy, które uzupełnione treścią OWW tworzą pełną treść Umowy.
 4. W celu sprawnej realizacji Umowy, każda ze Stron wyznaczy osobę odpowiedzialną za współpracę oraz umocowaną do składania i przyjmowania oświadczeń w zakresie określonym w niniejszej Umowie (Koordynatorzy). Każda ze Stron upoważnia wyznaczonego przez siebie Koordynatora do reprezentowania Strony w trakcie realizacji Umowy, w tym do składania w imieniu Strony wszelkich oświadczeń związanych z realizacją Umowy. Na podstawie Umowy, Koordynatorzy nie są uprawnieni do innych zmian Umowy niż wspomniane powyżej ani do składania oświadczeń o odstąpieniu od Umowy.
 5. Zmiana Koordynatora powinna zostać dokona poprzez wysłanie maila na Email Kontaktowy drugiej Strony ze skutkiem na dzień doręczenia informacji o zmianie drugiej Stronie. Zmiana taka nie stanowi zmiany Umowy.

2. Utrzymanie Serwisu Internetowego

 1. W ramach utrzymania Serwisu Internetowego Wykonawca będzie cyklicznie wykonywał czynności określone w Formularzu Umowy, a także podejmował działania w przypadku wystąpienia określonych okoliczności zewnętrznych („Utrzymanie”).
 2. Jeżeli Formularz Umowy przewiduje wykonywanie Aktualizacji oprogramowania, to będą one wykonywane w ciągu 3 Dni Roboczych od wystąpienia potrzeby aktualizacji. Klient udostępni Wykonawcy dostępy, klucze, licencje konieczne do wykonania Aktualizacji oprogramowania. Nie przekazanie informacji wyszczególnionych powyżej zwalnia Wykonawcę z obowiązku Aktualizacji oprogramowania do czasu przekazania informacji, z zachowaniem prawa do pełnego wynagrodzenia (wynagrodzenie za gotowość do świadczenia usług).
 3. Jeżeli Formularz Umowy przewiduje wykonywanie Kopii zapasowych, to będą one wykonywane z częstotliwością określoną w Formularzu Umowy.
 4. Jeżeli Formularz Umowy przewiduje świadczenie Monitoringu, to w razie wystąpienia problemów z dostępnością Serwisu Internetowego, Wykonawca podejmie działania zmierzające do przywrócenia dostępności Strony Internetowe w ramach dostępnych możliwości oraz skontaktuje się z dostawcą Serwera Serwisu Internetowego w czasie reakcji określonym w Formularzu Umowy.
 5. Jeżeli Formularz Umowy przewiduje wykonanie Audytu początkowego, Wykonawca wykona go przed przystąpieniem do świadczenia Utrzymania. Za wykonanie Audytu początkowego Wykonawca otrzyma Wynagrodzenie początkowe określone w Formularzu Umowy.
 6. W przypadku zawarcia Umowy na Wykonanie Serwisu Internetowego Wykonawca rozpocznie świadczenie usług w zakresie Utrzymania Serwisu Internetowego po podpisaniu Protokołu Odbioru.
 7. Klient zapewni Wykonawcy stały dostęp do Serwisu Internetowego, do kodu programistycznego Serwisu Internetowego (poprzez FTP lub w inny ustalony przez Strony sposób) oraz do bazy danych Serwisu Internetowego (poprzez phpmyadmin lub w inny ustalony przez Strony sposób). Brak dostępów wyszczególnionych powyżej zwalnia Wykonawcę z obowiązku świadczenia Utrzymania, z zachowaniem prawa do pełnego wynagrodzenia (wynagrodzenie za gotowość do świadczenia usług).
 8. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy.
 9. Klient zobowiązany jest do zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia określonego w Formularzu Umowy. Wynagrodzenie będzie płatne z dołu w terminie określonym na Fakturze VAT, nie krótszym niż 7 dni. Wraz z Fakturą VAT klient otrzyma raport z czynności wykonanych w systemie. Podatek VAT zostanie doliczony w wysokości określonej przepisami.
 10. Utrzymanie może nie być świadczone w przypadku, gdy Klient opóźnia się z płatnością na rzecz Wykonawcy o co najmniej 30 dni.
 11. Umowa zawarta jest na czas określony wskazany w Formularzu Umowy („Podstawowy Okres Umowy”). Po upływie Podstawowego Okresu Umowy Umowa obowiązuję nadal jako umowa na czas nieokreślony. Każda ze Stron może wypowiedzieć Umowę po upływie Podstawowego Okresu Umowy wysyłając oświadczenie na odpowiednio Email Kontaktowy drugiej Strony ze skutkiem na koniec następnego miesiąca po miesiącu w którym oświadczenia zostało złożone.

3. Postanowienia końcowe

 1. Wykonawca może powierzyć wykonywanie swoich obowiązków wynikających z Umowy podwykonawcom. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania podwykonawców jak za działania własne. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia nadzoru i koordynacji wszelkich działań swoich pracowników i podwykonawców, związanych z realizacją prac objętych przedmiotem Umowy.
 2. Wykonawca będzie wykonywać prace w sposób zdalny (on-line) na Serwerze. Klient jest zobowiązany zapewnić taką możliwość Wykonawcy.
 3. Każda ze Stron zobowiązuje się do nienawiązywania bezpośredni i pośredniej współpracy opartej na jakiejkolwiek podstawie prawnej lub faktycznej z pracownikami i współpracownikami drugiej Strony – jeśli taka osoba byłby stroną spełniającą świadczenie charakterystyczne – w czasie obowiązywania Umowy i przez okres 18 miesięcy od jej zakończenia. Za każdy przypadek naruszenia Strona naruszająca zapłaci drugiej Stronie karę umową w wysokości 50 000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych)w terminie 7 dni od wystąpienia naruszenia.
 4. Całkowita odpowiedzialność Wykonawcy względem Klienta za szkody powstałe na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę jest ograniczona do strat Klienta (z wyłączeniem utraconych korzyści) oraz kwotowo ograniczona do wysokości wynagrodzenia netto należnego Wykonawcy wynikającego z Umowy będącej podstawą odpowiedzialności za ostatnie 12 zakończonych miesięcy kalendarzowych.
 5. Strony wyłączają rękojmie za wady z tytułu wykonania Umowy.
 6. Strony zobowiązują się nie rozpowszechniać, nie ujawniać, ani nie wykorzystywać informacji poufnych należących do drugiej Strony Umowy w szerszym zakresie niż jest to niezbędne do wykonania Umowy, niezależnie od formy i źródła ich uzyskania. Udostępnianie informacji powinno być kontrolowane i ograniczone do przypadków koniecznych, wynikających z realizacji Umowy.
 7. Strony zobowiązują się do utrzymywania w ścisłej tajemnicy informacji poufnych, uzyskanych od drugiej Strony w związku z realizacją Umowy i dotyczących drugiej Strony, jej klientów, pracowników, współpracowników i przedstawicieli oraz ich działalności zarówno w czasie trwania niniejszej Umowy jak i po jej zakończeniu Nie stanowią informacji poufnych – wszelkie informacje i dane podane do publicznej wiadomości lub upublicznione w inny sposób, jak też powszechnie znane lub uzyskane w dobrej wierze od osób trzecich.
 8. Wykonawca ma prawo informować o fakcie współpracy z Klientem oraz – ogólnie – o przedmiocie współpracy.
 9. Umowa podlega prawu polskiemu.
 10. Klient i Wykonawca dołożą wszelkich starań zmierzających do polubownego rozstrzygnięcia, w drodze bezpośrednich negocjacji, jakichkolwiek nieporozumień i sporów między Stronami, które wynikną podczas realizacji Umowy. Jeżeli Strony nie rozstrzygną sporu w powyższy sposób, właściwym dla jego rozstrzygnięcia będzie Sąd Rejonowy dla miasta wykonawcy, albo sąd wyższego rzędu właściwy dla obszaru właściwości powyższego sądu.
 11. W ramach nie unormowanych niniejszą Umową odpowiednie zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim.
 12. Wszelkie zmiany Umowy i oświadczenia w niej przewidziane wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności, chyba że Strony dla poszczególnych kwestii wyraźnie dopuściły także inną formę.
 13. Wykonawca jest uprawniony w każdym czasie zmienić lub uzupełnić niniejsze OWW. Zmiany wchodzą w życie w momencie udostępnienia zmienionej treści OWW na stronie internetowej Wykonawcy. Rejestr dokonanych zmian jest prowadzony z zachowaniem informacji o poprzedniej treści, aktualnej treści oraz dacie zmiany. O ile OWW nie stanowi inaczej do Umowy zastosowanie ma treść OWW z dnia zawarcia Umowy.
sygnet-zensite.png
sygnet-zensite-color.png
sygnet-morestore.png
sygnet-morestore-color.png
sygnet-when.png
sygnet-when-color.png
sygnet-studioleon.png
sygnet-studioleon-color.png
sygnet-flyemotion.png
sygnet-flyemotion-color.png
-->